2020 - FIO "Nasza wieś w naszych rękach"


Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w dalszej części jest mowa o:
1. Budżecie Partycypacyjnym (BP) – należy przez to rozumieć proces konsultacji społecznych mających na celu włączenie mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu części pieniędzy z budżetu projektu partnerskiego „Nasza wieś w naszych rękach” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do realizacji w roku 2020.
2. Oddolnej inicjatywie lokalnej – należy przez to rozumieć propozycję pomysłu do realizacji w ramach BP w roku 2020.
3. Ocenie formalnej i merytoryczno-finansowej – należy przez to rozumieć sprawdzenie przez Komisję, zgodności projektu z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
4. Komisji – rozumie się przez to Komisję w składzie: animatorzy projektu, przedstawiciel Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, koordynator projektu. Celem Komisji jest dokonanie oceny formalnej, finansowej oraz merytorycznej złożonych projektów.

§ 2

1. Kwota przeznaczona na realizację OBW wynosi 18 0000 zł, z podziałem:
    a) Ględy – 9 000 zł,
    b) Pelnik – 9 000 zł,

§ 3

1. Zgłaszane projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych Gminy Łukta i mogą mieć charakter społeczny oraz inwestycyjny.
2. Maksymalna kwota na realizację jednej oddolnej inicjatywy lokalnej nie może przekroczyć 3 000 zł.

§ 4


1. W ramach BP mogą być zgłaszane wyłącznie inicjatywy możliwe do realizacji w terminie 15.06.2020 – 15.11.2020 r.
2. Harmonogram realizacji inicjatyw musi uwzględniać ryzyko zmiany terminu realizacji w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce.

§ 5

Realizacja BP obejmuje następujące etapy:
    a) akcja informacyjna dotycząca OBW – prowadzona przez cały okres realizacji budżetu;
    b) zgłaszanie propozycji oddolnych inicjatyw lokalnych – od 13.05.2020 do dnia 31.05.2020 r.;
    c) weryfikacja, opiniowanie formalno-finansowo-merytorycznie zgłoszonych inicjatyw oraz wybór inicjatyw pod głosowanie – do 03.06.2020 r.
    d) głosowanie mieszkańców na inicjatywy – od dnia 05.05.2020 r. do dnia 15.06.2020 r.;
    e) ogłoszenie listy inicjatyw do realizacji – 15.06.2019 r.
    f) realizacja inicjatyw wybranych w głosowaniu mieszkańców – od 15.06.2020 do 15.11.2020 r.

Rozdział II

Zgłaszanie propozycji oddolnych inicjatyw lokalnych

§ 6

1. Propozycję max jednej inicjatywy może zgłosić każdy stały mieszkaniec danej miejscowości bez względu na wiek.
2. Propozycję inicjatywy tj. krótki jej opis wraz z szacunkowym budżetem, należy zgłosić:
    a. mailowo na odpowiedni adres: inicjatywy2020@gmail.com
    b. wrzucić do skrzynek ustawionych w sklepach w Ględach i w Pelniku
3. Zgłaszając pomysł na adres e-mail, pomysłodawca oświadcza, że:
    • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 14, 14- 105 Łukta, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Nasza wieś w naszych rękach” w szczególności w celu monitoringu, kontroli i ewaluacji prowadzonych przez podmioty upoważnione, w tym Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
    • przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „Uczestnicy Projektu FIO – „Nasza wieś w naszych rękach” jest Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 14, 14- 105 Łukta
    • niniejszej zgody udzieliła dobrowolnie oraz został poinformowany o prawie wglądu i poprawiania danych osobowych, a także o miejscu ich przechowywania, tj. w Stowarzyszeniu Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszeniu Isąg z siedzibą Pelnik 14, 14- 105 Łukta
    • przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończona zostanie realizacja projektu.
    • wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Stowarzyszenie Razem dla Ględ z siedzibą w Ględy 37, 14 – 105 Łukta oraz Stowarzyszenie Isąg z siedzibą Pelnik 14, 14- 105 Łukta, dla celów informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją ww. projektu i upowszechniania na stronach internetowych, materiałach filmowych, publikacjach.
    • został poinformowany, że projekt jest współfinansowany ze środków, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Program FIO.
    • wyraża zgodę na przekazywanie mi informacji związanej z realizacją projektu drogą telefoniczną i / lub e – mailową.

Rozdział III

Wymogi formalno-merytoryczne zgłaszanych propozycji oddolnych inicjatyw lokalnych

§ 7

1. Wymogi formalne zgłoszonych propozycji inicjatyw:
    a) wymagane dane osobowe zgłaszającego inicjatywę,
    b) krótki opis inicjatywy zawierający grupę odbiorców/mieszkańców, miejsce realizacji inicjatywy, termin (konieczne uwzględnienie sytuacji pandemii), wykorzystanie zasobów lokalnych oraz detale, na których szczególnie zależy zgłaszającemu, itp.
2. Wymogi merytoryczno-finansowe zgłaszanych propozycji projektów:
    a) szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł,
    b) realizacja projektu musi zostać zakończona w całości do 15.11.2020,
    c) miejsce realizacji projektu powinno być dostępne dla ogółu mieszkańców,
    d) gmina powinna być właścicielem gruntu/nieruchomości, na którym planowana jest realizacja inicjatywy, zwłaszcza inicjatywy, które uwzględniają działania inwestycyjne,
    e) osoba zgłaszająca inicjatywę inwestycyjną zobligowana jest do uzyskania wszelkich pozwoleń/uzgodnień z Urzędu Gminy lub innego podmiotu uprawnionego przedmiotowo i podmiotowo oraz dostarczenia ich przed rozpoczęciem realizacji inicjatywy do właściwego Stowarzyszenia.
    f) w propozycjach inicjatyw inwestycyjnych musi być zawarta informacja oraz oświadczenia o zachowaniu i ewentualnej konserwacji/administrowaniu zakupionych lub wytworzonych elementów infrastruktury przez okres min. 5 lat.
    g) w propozycjach inicjatyw dotyczących organizacji zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleń, itd. wymagane jest uczestnictwo min. 5 osób (zachowując wszelkie obostrzenia wynikające z sytuacji panującej w Polsce).

Rozdział IV

Weryfikacja i opiniowanie merytoryczno-finansowe zgłoszonych oddolnych inicjatyw lokalnych

§ 8

1. Ocena zgłoszonych inicjatyw obejmuje weryfikację formalną, finansową oraz dwu etapową weryfikację merytoryczną.
2. Komisja dokonuje oceny formalnej inicjatywy, która polega na weryfikacji czy inicjatywa spełnia kryteria wskazane w punkcie 4 niniejszego paragrafu.
3. Weryfikacja zostaje dokonana na karcie oceny inicjatywy stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Weryfikacja formalna, o której mowa w pkt. 1, polega w szczególności na sprawdzeniu terminowości złożenia propozycji, prawidłowości i kompletności zgłoszonej inicjatywy.
5. Weryfikacja finansowa polega na sprawdzeniu czy w kosztorysie ujęto wszystkie składniki oraz czy wartość poszczególnych pozycji kosztorysu została realnie określona.
6. Komisja dokonuje oceny merytorycznej inicjatywy w dwóch etapach – weryfikacja na podstawie karty oceny inicjatywy, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.
7. Etap pierwszy oceny merytorycznej polega na weryfikacji czy inicjatywa spełnia kryteria:
    a) mieści się w tzw. zadaniach własnych Gminy Łukta;
    b) jest możliwa do realizacji w określonym w § 4 terminie;
    c) nie narusza obowiązujących przepisów prawa;
    d) jest możliwa do realizacji pod względem technicznych lub technologicznych;
    e) jest realizowana na mieniu, do którego Gmina Łukta posiada tytuł prawny;
    f) koszt inicjatywy mieści się w kwocie max 3000 zł;
    g) jest ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców Ględ i Pelnika;
8. Niespełnienie, któregokolwiek z kryteriów wskazanych w pkt.
7 powoduje odrzucenie wniosku.
9. Ocena merytoryczna w II etapie ma charakter punktowy zgodnie z poniższymi kryteriami:
    a) wniesione zasoby własne (zasoby rzeczowe, zasoby finansowe, inne): 0 - 3 punkty;
    b) liczba działań realizowanych w ramach inicjatywy: 0 - 3 punkty;
    c) zaangażowanie mieszkańców danej społeczności w realizację inicjatywy (np. wolontariat mieszkańców; liczba osób uczestniczących, odbiorców działań itd.): 0 - 3 punkty;
    d) zaangażowanie osoby zgłaszającej inicjatywę w jej realizację: 0 - 3 punkty
10. Pod głosowanie mieszkańców zostaną poddane inicjatywy, które spełnią wszystkie kryteria wskazane w pkt. 4, 5, 7 oraz otrzymają w sumie min. 6 punktów w kryteriach wskazanych w pkt. 9.

§ 9

1. Weryfikacji zgłoszonych inicjatyw dokonuje Komisja.
2. Lista inicjatyw po ich zweryfikowaniu formalno-merytoryczno-finansowym zostanie zamieszczona na:
    a) www.goklukta.pl
    b) facebooku na profilach Stowarzyszeń.
3. Lista zawiera wszystkie inicjatywy zarówno zweryfikowane pozytywnie jak i negatywnie wraz z uzasadnieniem decyzji.

§ 10

Osobie zgłaszającej inicjatywę przysługuje prawo jej wycofania w każdym czasie, jednak nie później, niż do czasu zakończenia wyboru inicjatyw do głosowania. Rozdział V Wybór oddolnych inicjatyw lokalnych pod głosowanie

§ 11

Pod głosowanie mieszkańców poddaje się wszystkie inicjatywy pozytywnie zweryfikowane przez Komisję dla danej miejscowości.

§ 12

1. Komisja sporządza zestawienie inicjatyw wybranych pod głosowanie mieszkańców. 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 13

1. Lista inicjatyw wybranych do głosowania mieszkańców zostanie zamieszczona na:
    a) stronie internetowej www.goklukta.pl,
    b) facebooku na profilach Stowarzyszeń.

Rozdział VI

Głosowanie mieszkańców na oddolne inicjatywy lokalne

§ 14

1. Głosowanie mieszkańców rozpocznie się od momentu opublikowania listy inicjatyw na stronie internetowej www.goklukta.pl oraz facebook na profilach Stowarzyszeń.
2. Głosowanie przebiegać będzie zgodnie z odrębnym regulaminem, udostępnionym na stronie internetowej www.goklukta.pl oraz facebook na profilach Stowarzyszeń, nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem głosowania. Rozdział VII Tworzenie listy rankingowej oddolnych inicjatyw lokalnych do realizacji

§ 15

1. Na podstawie końcowych wyników głosowania tworzy się listę rankingową inicjatyw dla każdej miejscowości.
2. Do realizacji zostaną wybrane w każdej miejscowości inicjatywy, które w głosowaniu uzyskają największa liczbę głosów i ich łączny koszt (sumowany w kolejności wynikającej z liczby otrzymanych głosów) nie przekroczy kwoty 9 000 zł w każdej miejscowości.
3. Lista inicjatyw wybranych z największą liczbą głosów mieszkańców zostanie zamieszczona na:
    a. stronie internetowej www.goklukta.pl
    b. facebooku na profilach Stowarzyszeń
4. W sytuacji, gdy kilka inicjatyw uzyskało tę samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, za rekomendowaną do realizacji uznaje się inicjatywę wyłonioną w drodze losowania mającego miejsce na posiedzeniu Komisji.
5. W przypadku, gdy wybrane inicjatywy nie wyczerpują kwoty 9 000 zł, a koszt kolejnej w głosowaniu inicjatywy przekracza pozostałą kwotę lub mieści się w przeznaczonej w BP kwocie, wówczas decyzją Komisji oraz w porozumieniu z zainteresowanymi wnioskodawcami może zostać przeznaczona na:
    a. zrealizowanie kolejnych inicjatyw z listy inicjatyw poddanych pod głosowanie, mieszczących się w pozostałej kwocie,
    b. modyfikację zakresu realizacji zwycięskich inicjatyw.
6. W przypadku inicjatywy wybranej do realizacji, wymagającego niezbędnych pozwoleń/uzgodnień z właściwych instytucji, nieuzyskanie ich w wyznaczonym terminie przez osobę zgłaszającą projekt, skutkuje odrzuceniem projektu do realizacji. Wówczas na jego miejsce kwalifikowany jest kolejny projekt z listy rankingowej.

Rozdział VII

Wymagania dotyczące realizacji wybranych projektów

§ 16

1. Bezpośrednim realizatorem inicjatyw wyłonionych do realizacji są Stowarzyszenie Razem dla Ględ oraz Stowarzyszenie Isąg.
2. Zgłaszający, którego inicjatywa została zakwalifikowana do realizacji zobowiązany jest do osobistego, aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji zgłoszonej inicjatywy.
3. Środki finansowe przeznaczone na realizację inicjatyw nie są w żadnej formie (gotówkowej lub bezgotówkowej) przekazywane osobie zgłaszającej.
4. Wydatki związane z realizacją inicjatywy są dokonywane przez właściwe Stowarzyszenie.
5. Wszelkie zakupione środki trwałe niezbędne do zrealizowania inicjatywy są własnością Stowarzyszenia Razem dla Ględ oraz Stowarzyszenia Isąg.
6. Zakupione w ramach projektu materiały przeznaczone do realizacji inicjatywy oraz wytworzone z nich produkty nie mogą być sprzedawane w żadnej możliwej formie.

§ 17

1. W przypadku wyłonienia do realizacji inicjatyw inwestycyjnych, osoba zgłaszająca projekt min. 5 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji inicjatywy, musi dostarczyć do właściwego Stowarzyszenia niezbędne pozwolenia z właściwej instytucji.
2. Niedostarczenie wymaganych w pkt. 1 dokumentów skutkuje odrzuceniem inicjatywy i zakwalifikowaniem do realizacji kolejnej z listy rankingowej.
3. Wszelkie elementy małej infrastruktury np. sprzęty rekreacyjne, elementy placu zabaw muszą posiadać wymagane prawem atesty oraz muszą zostać zamontowane przez uprawnionego wykonawcę.
4. W propozycjach inicjatyw dotyczących organizacji zajęć edukacyjnych, warsztatów szkoleń, itd. wymagane jest uczestnictwo min. 5 osób. Realizacja inicjatywy rozpocznie się po przedstawieniu przez osobę zgłaszającą inicjatywę imiennej listy potencjalnych uczestników zajęć.
5. Niedostarczenie wskazanej w pkt. 4 listy skutkuje odrzuceniem realizacji inicjatywy oraz zakwalifikowaniem do dofinansowania kolejnej z listy rankingowej.

§ 18

1. Każda inicjatywa musi zostać poprzedzona kampanią promocyjną.
2. Wszelkie materiały promocyjne, informacyjne muszą zostać opatrzone logotypem programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, logotypem Stowarzyszenia Razem dla Ględ oraz Stowarzyszenia Isąg oraz informacją o współfinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
3. Wszelkie materiały przed publikacją w mediach drukowanych oraz elektronicznych muszą zostać skonsultowane oraz zatwierdzone przez Koordynatora projektu „Nasza Wieś w Naszych Rękach”

Zatwierdzam:
Koordynator projektuKALENDARZ WYDARZEŃ

DZISIAJ
23 Czerwca 2024

Festyn z okazji Dnia Dziecka

24 Sierpnia 2024

Dożynki

21 Września 2024

Piierwszy Dzień Jesieni - Dzień Kartofla

25 Października 2024

Koncert Jesienny - Niezapomniane Polskie Przeboje

22 Listopada 2024

Bal Andrzejkowy dla dzieci

13 Grudnia 2024

Mikołajki

14 Grudnia 2024

Mikołajki

14 Grudnia 2024

II Jarmark Świąteczny

zakończone
Stand-Up Maciej Brudzewski

20 Czerwca 2024

zakończone
Roztańczona wiosna

19 Czerwca 2024

zakończone
Koncert uczestników zajęć muzycznych

12 Czerwca 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl Manuela

26 Maja 2024

zakończone
Dzień Matki

26 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | II Urodziny Klubu Planszomaniacy Łukta

25 Maja 2024

zakończone
Godz. 18:00 | Spektakl: Lalki mają duszę - wstęp wolny

19 Maja 2024

zakończone
GODZ. 18:00 - I FORUM Kobiet Sukcesu Gminy Łukta

07 Maja 2024

zakończone
Twoje 5 minut

04 Kwietnia 2024

zakończone
Poszukiwanie kryjówki królika - warsztaty Wielkanocne

27 Marca 2024

zakończone
Pierwszy Dzień Wiosny

21 Marca 2024

zakończone
Powitanie wiosny z GOKiem

20 Marca 2024

zakończone
Zajęcia - Palmy

20 Marca 2024

zakończone
godz. 14:00 | Kaziuki Wilniuki | Zespół Pieśni i Tańca "Ojcowizna"

02 Marca 2024

zakończone
godz. 17:00 | Dzień Kobiet

01 Marca 2024

zakończone
godz. 18:00 | Walentynki

14 Lutego 2024

zakończone
GODZ. 9:00 - IV Gminny Turniej Szachowy, Łukta 2024

11 Lutego 2024

zakończone
Wieczór Gier Planszowych

27 Stycznia 2024

zakończone
GODZ. 18:00 | Koncert z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka - Barczewski Band Jazzowy

23 Stycznia 2024

zakończone
II Koncert Kolęd i Pastorałek KANTYCZKI 2024

10 Stycznia 2024

więcej >Projekty GOK i QLT

Sesje Rady Gminy

Majówkowa Wycieczka Rowerowa

Turniej Gier Komputerowych

Konkurs Plastyczny

Ochrona danych osobowych

Kantyczki

Twoje 5 minut


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu utworzenie Punktu Informacji Turystycznej - źródła wiedzy o gminie Łukta
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokajnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, adres: ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta, godziny otwarcia: 09:00 - 19:00,
nr tel. GOK: +48 (89) 646 64 64, dyrektor: +48 (89) 642 16 20, kino: +48 508 006 019, e-mail: gok@goklukta.pl Jesteśmy na Facebook-u
autor: Grzegorz Malinowski